A closer look 1 lớp 8 unit 5

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho chính mình học những từ vựng và bí quyết phát âm câu theo chủ đề các tiệc tùng ở Việt Nam. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng cũng giống như gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


6. Read the following sentences & mark (‘) the stressed syllable in the underline words. Then listen and repeat.

Bạn đang xem: A closer look 1 lớp 8 unit 5


*

VOCABULARY

 1. Match the words to lớn their meaning. (Nối những từ sau theo nghĩa của chúng.)

 1 - c. To lớn preserve = lớn keep a tradition alive (giữ mang lại một truyền thống lịch sử sống mãi)2 - e. Khổng lồ worship = to lớn show respect & love for something or someone (thể hiện tại sự kính trọng cùng tình yêu mang lại điều gì hoặc ai đó)3 - a. Performance = a show (một màn trình diễn)4 - b. A ritual = an act of special meaning that you vày in the same way each time (một hành vi có ý nghĩa sâu sắc đặc biệt mà bạn làm cùng một cách trong những thời điểm)5 - d. Khổng lồ commemorate = to lớn remember & celebrate something or someone (nhớ và tổ chức cái gì hoặc ai đó)

2. Complete the sentences using the words in 1. (Hoàn thành những câu sau áp dụng từ vào phần 1.)

 1. The Giong Festival is held every year lớn __commemorate__ Saint Giong, our traditonal hero.Lễ hội Gióng được tổ chức triển khai mỗi năm để tưởng nhớ thánh Gióng, nhân vật truyền thống của chúng ta.2. At Huong Pagoda, we offer Buddha a tray of fruit to lớn __worship__ him.Ở chùa Hương, cửa hàng chúng tôi dâng thờ Phật một mâm trái cây nhằm thờ bái ngài.3. Thanks khổng lồ technology, we can now __preserve__ our culture for future generations.Nhờ bao gồm Công nghệ, bây giờ chúng ta có thể bảo tồn nền văn hóa truyền thống cho cố hệ tương lai.4. In most festivals in Viet Nam, the __ritual__ often begins with an offering of incense.Trong hầu như các liên hoan tiệc tùng ở Việt Nam, nghi thức hay được bắt đầu bằng vấn đề đốt nhang.5. The Le Mat Snake __performance__ is about the history of the village.Màn mô tả rắn Lệ Mật nói về lịch sử của ngôi làng.

3. Match the nouns with each verbs. A noun can go with more than one verb. (Nối hầu hết danh trường đoản cú với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi với nhiều hơn nữa một hễ từ.)

 WATCH – a ceremony, a show, a ritual, an anniversaryHAVE – a ceremony, an anniversary, a ritual, a show, a hero, a god, a celebration, good fortune, a reunionWORSHIP – a hero, a godPERFORM – a ceremony, an anniversary, a ritual, a celebration.

Xem thêm:

PRONUNCIATION

Stress in words ending in –ion và –ian. (Trọng âm của những từ gồm hậu tố –ion với –ian.)

4.

a. Look at the table below. What can you notice about these words? (Nhìn vào bảng dưới đây. Em có nhận xét gì về phần đa từ này?)

 They are all words with more than two syllables. (Tất cả là hầu hết từ hơn hai âm tiết)They over with the suffix -ion or -ian (Chúng xong bằng hậu tố -ion hoặc -ian)

b. Now listen and repeat the words. (Nghe cùng nhắc lại.)

5. Listen & stress the words below. Pay attention to lớn the endings. (Nghe và khắc ghi trọng âm của những từ bên dưới đây. Chăm chú đến âm cuối.)

1. Pro"cession

2. Com"panion

3. Pro"duction

4. Compe"tition

5. Poli"tician

6. Mu"sician

7. His"torian

8. Lib"rarian

6. Read the following sentences & mark (‘) the stressed syllable in the underline words. Then listen và repeat.

(Đọc số đông câu tiếp sau đây vad khắc ghi (‘) vào âm tiết tất cả nhấn trọng âm ở hầu hết từ được gạch ốp chân. Sau đó nghe với nhắc lại.)

 1. Elephants are good com’pansions of the people in Don Village.Voi là bạn sát cánh đồng hành tốt của tín đồ dân sinh hoạt buôn Đôn.2. The elephants races need the partici’pation of young riders.Đua voi phải sự tham gia của người cưỡi giỏi.3. The elephants races get the at’tention of the crowds.Đua voi ham mê sự chăm chú của đám đông.4. Vietnamese his’torians know a lot about festivals in Viet Nam.Nhà sử học nước ta biết những về những liên hoan tiệc tùng ở Việt Nam.5. It’s a tra’dition for us khổng lồ burn incense when we go to the pagoda.

Xem thêm: Tập Làm Văn: Luyện Tập Giới Thiệu Về Địa Phương Trang 19 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 2

Nó là một truyền thông khi họ đốt nhàng lúc đi chùa.