Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Qđ 48

     

Bảng cân nặng đối kế toán là report tài chủ yếu tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá chỉ trị tài sản hiện bao gồm và nguồn xuất hiện tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu bên trên Bảng cân đối kế toán mang lại biết toàn bộ giá bán trị tài sản hiện gồm của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn với cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản. Đây là căn cứ để nhận xét, đánh giá khái quát tình trạng tài bao gồm của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, tuyensinhtrungcap.vn sẽ hướng dẫn bạn giải pháp lập bảng cân đối kế toán theo quyết định 48.

Bạn đang xem: Cách lập bảng cân đối kế toán theo qđ 48

1. Cơ sở lập Bảng cân nặng đối kế toán

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp

- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết

- Căn cứ vào Bảng cân nặng đối kế toán năm trước

*

Lập bảng cân đối kế toán dựa vào các căn cứ trước

2. Nội dung và phương pháp lập những chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán năm

"Mã số" ghi ở cột B tương ứng với những chỉ tiêu báo cáo.Số hiệu ghi ở cột C "Thuyết minh" của report này là số hiệu những chỉ tiêu vào Bản thuyết minh report tài bao gồm năm thể hiện số liệu chi tiết hoặc các thuyết minh bổ sung của các chỉ tiêu này trong Bảng cân đối kế toán.Số liệu ghi vào cột 2 "Số đầu năm" của report này năm ni được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 1 "Số cuối năm" của từng chỉ tiêu tương ứng của report này năm trước hoặc theo số đã điều chỉnh những năm trước ảnh hưởng đến các khoản mục tài sản, nợ phải trả cùng vốn chủ sở hữu. Vào trường hợp phát hiện sai sót trọng yếu cần phải điều chỉnh theo phương pháp hồi tố.Số liệu ghi vào cột 1 "số cuối năm" của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được hướng dẫn như sau:

PHẦN TÀI SẢN

A. Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

Trong đó:

- Mã số 110 (Tiền và những khoản tương đương tiền ): Tổng số dư Nợ của các TK 111, 112 trên Sổ loại hoặc Nhật cam kết - Sổ chiếc và các khoản đầu tư tài thiết yếu ngắn hạn phản ánh ở số dư Nợ TK 121 bên trên sổ bỏ ra tiết TK 121.

- Mã số 120 (Đầu tư tài chính ngắn hạn) = Mã số 121 + Mã số 129.

Trong đó:

- Mã số 121 (Đầu tư ngắn hạn): Là tổng dư Nợ của TK 121 bên trên sổ chiếc hoặc Nhật ký - Sổ cái sau khoản thời gian trừ đi những khoản đầu tư ngắn hạn đã được tính vào chỉ tiêu 110.

- Mã số 129 (Dự phòng giảm giá đầu tư tài thiết yếu ngắn hạn): Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. Là số dư tất cả của Tk 1591 trên Sổ cái.

- Mã số 130 (Các khoản phải thu ngắn hạn) = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 138 + Mã số 139.

Trong đó:

- Mã số 131 (Phải thu của khách hàng): căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 131 mở theo từng quý khách trên sổ kế toán đưa ra tiết TK 131.

- Mã số 132 (Trả trước cho người bán): Căn cứ vào tổng số dư Nợ bỏ ra tiết của Tk 331 mở theo từng người bán trên sổ kế toán đưa ra tiết TK 331.

- Mã số 138 (các khoản phải thu khác): Là tổng số dư Nợ của các Tài khoản: 1388, 334, 338 trên sổ kế toán đưa ra tiết những TK 1388, 334, 338 (Không bao gồm các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cước ngắn hạn).

- Mã số 139 (Dự chống phải thu ngắn hạn khó đòi) số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. Số liệu là số dư gồm chi tiết của Tk 1592 trên sổ kế toán chi tiết của các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn nặng nề đòi (Tk 1592).

- Mã số 140 (Hàng tồn kho) = Mã số 141 + Mã số 149.

Trong đó:

- Mã số 141 (Hàng tồn kho): Tổng số dư Nợ của những Tk 152, 153, 154, 155, 156, 157 trên sổ cái.

- Mã số 149 (Dự phòng giảm giá chỉ hàng tồn kho): Số dư gồm của Tài khoản 1593 bên trên sổ đưa ra tiết TK 159, bỏ ra tiết các khoản dự chống giảm giá hàng tồn kho (Tk 1593).

- Mã số 150 (Tài sản ngắn hạn khác) = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 158.

Trong đó:

- Mã số 151 (Thuế GTGT được khấu trừ): căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 133 trên sổ cái.

- Mã số 152 (Thuế và các khoản phải thu nhà nước): căn cứ vào số dư Nợ đưa ra tiết Tk 333 trên sổ kế toán đưa ra tiết TK 333.

- Mã số 158 (Tài sản ngắn hạn khác): căn cứ vào số dư Nợ các Tài khoản 1381, tài khoản 141, tài khoản 142, tài khoản 1388 trên sổ dòng hoặc Nhật ký - Sổ mẫu hoặc bên trên sổ bỏ ra tiết TK 1388.

B. Tài sản dài hạn (Mã số 200)

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240

Mã số 210 (tài sản cố định) = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213.

Trong đó:

- Mã số 211 (Nguyên giá): số liệu ghi vào giá cả này là sơ dư Nợ của Tài khoản 211 trên Sổ cái.

- Mã số 212 (Giá trị hao mòn lũy kế): số liệu ghi vào ngân sách này là sơ dư bao gồm của các tài khoản: Tk 2141 bên trên sổ đưa ra tiết TK 2141, TK 2142 trên sổ bỏ ra tiết TK 2142 cùng Tài khoản 2143 trên sổ chi tiết 2143.

- Mã số 213 (Chi tầm giá xây dựng cơ bản dở dang): số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 241 trên Sổ dòng hoặc Nhật ký kết - Sổ cái.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Mì Chuối - 2 Thơm Ngon Cho Bữa Sáng Đủ Dinh Dưỡng

- Mã số 220 (Bất động sản đầu tư)= Mã số 221 + Mã số 222.

Trong đó:

- Mã số 221 (Nguyên giá): Số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 217.

- Mã số 222 (Giá trị hao mòn lũy kế): Số liệu của chỉ tiêu này ghi bằng số âm, có giá trị là số dư gồm của Tài khoản 2147 bên trên sổ kế toán đưa ra tiết TK 2147.

- Mã số 230 (Các khoản đầu tư tài chủ yếu dài hạn) = Mã số 231 +Mã số 239.

Trong đó:

- Mã số 231 (Đầu tư tài chủ yếu dài hạn): số liệu ghi vào chỉ tiêu là số dư Nợ Tài khoản 221 bên trên Sổ cái.

- Mã số 239 (Dự chống giảm giá bán đầu tư tài chủ yếu dài hạn): Là số dư gồm của Tài khoản 229 bên trên Sổ cái.

- Mã số 240 (Tài sản dài hạn khác) = Mã số 241 + Mã số 248 + Mã số 249.

Trong đó:

- Mã số 241 (Phải thu dài hạn): Là số dư Nợ chi tiết của những Tài khoản 131, 138, 331, 338 trên sổ kế toán chi tiết những TK 131, 1388.

- Mã số 248 (Tài sản nhiều năm hạn khác): căn cứ vào tổng số dư Nợ Tài khoản 242, Tài khoản 244 và Sổ chiếc hoặc Nhật ký kết - Sổ cái.

- Mã số 249 (Dự chống phải thu nhiều năm hạn cạnh tranh đòi): Số liệu ghi chỉ tiêu này ghi bằng số âm, là số dư bao gồm chi tiết của Tài khoản 1592, bỏ ra tiết dự phòng phải thu dài hạn khó đòi bên trên sổ kế toán bỏ ra tiết TK 1592.

- Mã số 250 (Tổng cộng tài sản) = Mã số 100 + Mã số 200

*

Cần thu thập những thông tin, số liệu để lập bảng cân đối kế toán

PHẦN NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả (Mã số 300) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo gồm: nợ ngắn hạn với nợ nhiều năm hạn.

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 320

Mã số 310 (Nợ ngắn hạn) = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 319.

Trong đó:

- Mã số 311 (Vay ngắn hạn): Là số dư có của TK311 cùng TK 315 trên sổ cái hoặc Nhật cam kết - Sổ cái.

- Mã số 312 (Phải trả đến người bán): Là tổng số dư gồm chi tiết của TK 331 được phân loại là ngắn hạn mở theo từng người buôn bán trên Sổ kế toán chi tiết TK 331.

- Mã số 313 (Người sở hữu trả tiền trước): Căn cứ vào số dư có chi tiết của TK 131 được phân loại là ngắn hạn mở mang đến từng quý khách trên sổ kế toán chi tiết TK 131 cùng số dư bao gồm của TK 3387 được phân loại là ngắn hạn bên trên Sổ kế toán bỏ ra tiết TK 3387.

- Mã số 314 ( Thuế và những khoản phải nộp đơn vị nước): Là số dư gồm chi tiết của Tài khoản 333 trên Sổ kế toán đưa ra tiết TK 333.

3. Ý nghĩa bảng cân nặng đối kế toán

Đối với phần tài sản:

- Phản ánh giá chỉ trị của toàn bộ tài sản hiện gồm thời điểm lập báo cáo, thuộc quyền quản lý với sử dụng của doanh nghiệp

- các số liệu ở phần tài sản phản ánh quy mô và kế những loại vốn, tài sản của doanh nghiệp hiện gồm tại thời điểm lập báo cáo, tồn tại dưới hình dáng vật chất hoặc phi vật chất.

Đối với phần nguồn vốn

- Phản ánh nguồn hình thành những loại tài sản hiện gồm của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Qua đó đến biết doanh nghiệp gồm trách nhiệm pháp luật phải trả đối với khoản nợ là ao nhiêu và những chủ nợ biết được giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.

- Số liệu ở phần nguồn vốn thể hiện quy mô và cơ cấu các nguồn vốn được đầu tư với huy động vào hoạt động sản xuất khiếp doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Thông qua đó bao gồm thể đánh giá bán một cách tổng quan mức độ tự chủ về tài chính và khả năng rủi ro tài bao gồm của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách Đánh Dấu Trang Trong Excel 2010, 2007, 2016 Theo Ý Muốn

Với mỗi doanh nghiệp tại những thời điểm không giống nhauthì bí quyết thức tài trợ tài sản lưu động cũng sẽ gồm những sự khác biệt. Trải qua việc xem xét các mối quan tiền hệ trong bảng cân nặng đối kế toán, nhà quản trị bao gồm thể đánh giá trình hình tài thiết yếu của doanh nghiệp, bên trên cơ sở đó sẽ bao gồm những điều chỉnh với lựa chọn chính sách sao cho phù hợp nhất với doanh nghiệp. Vào thời buổi công nghệ hiện nay, nghiệp vụ kế toán này đã trở buộc phải đơn giản hơn nhờ sử dụng những phần mềm tiện ích công nghệ cao hỗ trợ thu thập thông tin,số liệu một bí quyết tự động, linh hoạt và chủ yếu xác, giúp việc lập báo cáo hiệu quả hơn.

Trên đây là hướng dẫn lập bảng cân nặng đối kế toán theo quyết định 48. Hy vọng bài bác viết cung cấp cho bạn những tin tức hữu ích!