Cách Viết Phương Trình Ion

     
Bạn đã xem: Hướng dẫn cách viết phương trình điện li rút gọn với chương trình Hóa lớp 11, 12 trên tuyensinhtrungcap.vn

Phương trình ion rút gọn và những bài toán liên quan được tuyensinhtrungcap.vn đọc và reviews tới chúng ta học sinh thuộc quý thầy cô tham khảo. Câu chữ tài liệu vẫn giúp chúng ta học sinh học giỏi môn chất hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Sau đó là hướng dẫn cách viết phương trình năng lượng điện li rút gọn, mời những em tham khảo. Hy vọng với tư liệu phương trình ion rút gọn gàng này đã giúp các bạn biết phương pháp viết thăng bằng phương trình một cách đơn giản dễ dàng hơn. Mời các bạn theo dõi.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình ion

*
*
*
cách viết pt rút gọn

II. Những dạng làm phản ứng thường gặp mặt khi thực hiện phương trình ion rút gọn

Với phương thức sử dụng phương trình ion rút gọn gàng nó có thể sử dụng mang đến nhiều một số loại phản ứng: Trung hòa, trao đổi, lão hóa – khử,… Miễn là xẩy ra trong dung dịch. Sau đây là các cách viết phương trình rút gọn:

1. Phản ứng trung hòa: (Phản ứng giữa axit với bazơ)

Phương trình phân tử:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl – + Na+ → Cl – + Na+ + H2O

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH– → SO42- + 2K+ + H2O

Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH– → H2O

Theo phương trình làm phản ứng ion rút gọn: nH+ = nOH–

2. Làm phản ứng thân axit với muối

Nếu mang lại từ trường đoản cú axit vào muối bột cacbonat

Phương trình phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl– + 2Na+ + CO32- → Na+ + HCO3– + Na+ + Cl–

H+ + Cl– + HCO3– + Na+ → Na+ + Cl– + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn:

H+ + CO32- → HCO3– 

HCO3– + H+ → CO2 + H2O

Nếu mang lại từ từ muối cacbonat vào axit

Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O


READ: tuyệt kỹ học giỏi Hóa học tập lớp 10 Blog HOCMAI

Phương trình ion: 2H+ + 2Cl– + 2Na+ + CO32- → 2Na+ + 2Cl– + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2 

Nếu đến muối khác vào axit:

Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Phương trình ion: H+ + Cl– + Ag+ + NO3– → AgCl + H+ + NO3–

Phương trình ion rút gọn: Cl– + Ag+ → AgCl

3. Phản nghịch ứng của oxit axit với hỗn hợp kiềm

Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH → KHCO3

Hướng dẫn viết phương trình năng lượng điện li

Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH– → 2K+ CO32- + H2O

Hay CO2 + K+ + OH– → K+ + HCO3–

Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH– → CO32- + H2O

Hay CO2 + OH– → HCO3–

4. Dung dịch muối công dụng với dung dịch muối

Phương trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Phương trình ion:

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl– → MgCO3 + 2Na+ + 2Cl–

Phương trình ion thu gọn:

CO32- + Mg2+ → MgCO3 

Phương trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3– → 2Fe3+ + 6NO3- + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn:

Pb2+ + SO42- → PbSO4

5. Oxit bố zơ tính năng với axit 

Phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- → 2Fe3+ + 3SO42- + 3H2O

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

6. Kim loại tác dụng với axit

Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3– → 3Cu2+ + 6NO3– + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3– → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

III. Lí giải giải bài bác tập viết phương trình năng lượng điện li

Sau đây là một số bài bác tập viết pt năng lượng điện li và cách giải, mời các em thuộc xem qua:

Bài 1: Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl

b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH

h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải

a. Ko xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH– → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH– → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3– + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → CO32- + H2O

h. Ko xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch tất cả chứa các ion: Mg2+, Cl–, Br–.

Nếu cho dd này tác dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

Nếu mang lại dd này tác dụng với AgNO3 thì đề nghị vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau phản nghịch ứng thu được 85,1 g kết tủa.


a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch lúc đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hướng dẫn giải

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH– → Mg(OH)2↓

0,2 0,2 mol

Ag+ + Cl– → AgCl↓;

x

Ag+ + Br– → AgBr↓

y

Gọi x, y thứu tự là mol của Cl–, Br–.

x + y = 0,5 (1);

143,5x + 188y = 85,1 (2). Tự (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3. Một hỗn hợp A cất HCl cùng H2SO4 theo tỉ lệ thành phần 3:1. Để trung hòa 100 ml dung dịch A bắt buộc 50 dung dịch NaOH 0,5M

a) Tính độ đậm đặc mol của từng axit

b) 200 ml hỗn hợp A trung hòa hết bao nhiêu ml dung dịch Bazo B cất NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M

c) Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản bội ứng giữa hỗn hợp A cùng B.

Đáp án lý giải giải 

a) điện thoại tư vấn số mol của H2SO4 trong 100 ml hỗn hợp A là x => số mol của HCl là 3x (x>0)

nH+ = 2x + 3x = 5 x mol

nOH– = 0,5.0,05 = 0,025 (mol)

Phương trình ion rút gọn

H+ + OH– → H2O (1)

mol 5x 5x

ta có: 5x = 0,025 => x = 0,005

CM (HCl) = 3.0,005/0,1= 0,15 M

CM H2SO4 = 0,005/0,1 = 0,05M

b) Phương trình ion rút gọn

H+ + OH– → H2O

Ba2+ +SO42- → BaSO4

Trong 200ml hỗn hợp A nH+ = 2.5x = 0,05 mol

Gọi thể tích dung dịch B là V lít

=> nOH – = 0,2V + 2.0,1V = 0,4V

Ta thấy: nH+ = nOH– => 0,4V = 0,05 => V = 0,125 lít giỏi 125 ml

c. Tính tổng cân nặng các mối

mcác muối = mcation + manion

= mNa + + mBa2+ + mCl – + mSO42-

= 4,3125 gam

IV. Bài xích tập tập vận dụng

Câu 1. Viết phương trình phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau:

SO2dư + NaOH →CO2 + Ca(OH)2 dư →Fe3O4 + HCl →MnO2 + HCl sệt →Fe dư + H2SO4 đặc rét →Fe + H2SO4 đăc nóng dư →FeCl3 + fe →NaHSO4 + Ba(HCO3)2 →Ba(HSO3)2 + KOH →AlCl3 + KOH đầy đủ →NaAlO2 + CO2 + H2O →SO2 + Br2 + H2O →KOH dư + H3PO4 →KMnO4 + NaCl + H2SO4 loãng →NaOH + Cl2 →

Câu 2. Một dung dịch A đựng HCl và H2SO4 theo tỉ lệ thành phần mol 3:1. Dể trung hòa - nhân chính 100 ml dung dịch A bắt buộc 50 ml hỗn hợp NaOH 0,5M.

a. Tính nồng độ mol của từng axit

b. 200 ml dung dịch A trung hòa - nhân chính hết từng nào ml dung dịch bazơ B đựng NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M?

c. Tính tổng khối lượng muối nhận được sau phản ứng giữa hỗn hợp A với B?

Đáp án lí giải giải

Phương trình hóa học

HCl + NaOH → NaCl + H2O (1)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (2)

Theo phương trình (1), (2):

nNaOH = nHCl + 2nH2SO4 = 3a + 2a = 0,5

→ a = 0,1 mol

+) nHCl= 0,3→CM(HCl)= n/V = 0,3/0,1= 3M

+) nH2SO4 = 0,1 →CM(H2SO4) = 0,1/0,1 = 1M

b/

+) vào 200 ml ddung dịch A sẽ chứa: 0,6mol HCl cùng 0,2mol H2SO4

Phương trình hóa học:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4+ 2H2O

2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + H2O

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + H2O

Theo phương trình: nH+ = nOH−= 0.6 + 0,2.2 = 1 mol

+) gọi thể tích B là: x ⇒ nNaOH= 0,2x;

nBa(OH)2 = 0,1x

⇒nOH− = 0,2x + 0,1x.2 = 0,4x = 1

⇒ x = 2,5 l ⇒x=2,5 l

c/ mmuối= mBa + mNa+ mCl + mSO4


⇒mmuối = 2,5.0,1.137 + 2,5.0,2.23 + 0,6.35,5 + 0,2.96 = 86,25 g

Câu 3. Dung dịch X chứa các ion Fe3+, SO42-, NH4+, Cl–. Phân tách dd X thành 2 phần bởi nhau.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Trạng Từ At, In, On In At Dùng Khi Nào, Bí Kíp Dùng Đúng Các Giới Từ At, On, In

Phần 1 công dụng với dd NaOH dư, làm cho nóng thu được 0,672 lít khí ở đktc cà 1,07g kết tủa.

Phần 2 tác dụng với dd BaCl2 dư nhận được 4,68g kết tủa.

Tổng cân nặng các muối bột khan thu được lúc cô cạn dd X là

A. 3,73g

B. 7,07g

C. 7,46g

D. 3,52g


Câu 4. Cho 3,2g bột Cu tính năng với 100ml dd lếu hợp có HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau thời điểm cac phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra V lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất) nghỉ ngơi đktc. V có giá trị là

A. 0,746

B. 0,448

C. 1,792

D. 0,672

Câu 5. Trộn V lít dd NaOH 0,01M cùng với V lit dd HCl 0,03M được 2V lit dd Y. PH của dd Y là

A. 4

B. 3

C. 2.

D. 1

Câu 6. Trộn 100ml dd gồm pH = 1 tất cả HCl cùng HNO3 với 100ml dd NaOH aM thu được 200 ml dd gồm pH = 12. Quý giá của a là

A. 0,15

B. 0,3

C. 0,03

D. 0,12

Câu 7. Cho mẫu kim loại tổng hợp Na-Ba tính năng với nước dư nhận được dd X với 3,36 lit H2 ở đktc. Thể tích dd H2SO4 2M cần dùng để làm trung hòa dd X là

A. 150ml

B. 75ml

C. 60ml

D. 30ml


Câu 8. Trộn 100ml dd bao gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dd gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M thu được dd X có pH là

A. 2

B. 1

C. 6

D. 7

Câu 9. Cho m gam h Mg và Al vào 250 ml dd X chứa tất cả hổn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 5,32 lit H2 (Đktc) và dd Y (coi thể tích dd ko đổi). PH của dd Y là

A. 7

B.1

C. 2

D. 6

Câu 10. Thực hiện 2 TN:

TN1: cho 3,84g Cu phản ứng cùng với 80ml dd HNO3 1M bay ra V1 lit NO

TN2: mang lại 3,84g Cu phản bội ứng cùng với 80ml dd HNO3 1M và H2SO4 0,5M bay ra V2 lit NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, những thể tích đo ở thuộc điều kiện. Quan hệ nam nữ giữa V1 cùng với V2 là

A. V2 = 2,5V1

B. V2 = 1,5V1

C. V2 = V1

D. V2 = 2V1

Câu 11.

Xem thêm: 403 - Cách Làm Video Trên Điện Thoại

 Các tập thích hợp ion sau đây rất có thể tồn tại mặt khác trong và một dung dịch

A. Na+, Cu2+, OH–, NO3–

B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH-

D. Fe2+, H+, OH-, NO3–

Câu 12. Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3– → CO2 ↑ + H2O

Tương ứng với PTHH dạng phân tử nào sau đây ?

(1) 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

(2) 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

(4) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 2, 4

D. 1, 3

………………………………………..

Trên trên đây tuyensinhtrungcap.vn vừa reviews tới chúng ta Phương trình ion rút gọn gàng và những bài toán liên quan, mong mỏi rằng qua phía trên các chúng ta có thể học tập tốt hơn môn chất hóa học nhé. Mời các bạn cùng đọc thêm kiến thức các môn: Toán 11, đồ lý 11, Giải bài xích tập Toán 11, Giải bài tập Hóa 11,…

Tham khảo thêm từ khóa:

bài tập về viết phương trình điện liviết các phương trình điện liviết phương trình năng lượng điện liquy tắc viết phương trình điện licách viết phương trình ion thu gọn