Nhiệm vụ của chương trình Giáo dục mầm non 2014-2015

0
178

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non năm học 2014-2015; căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục mầm non như sau:

NHIỆM VỤ CHUNG

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP. Tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo các Nghị quyết, chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

2. Ưu tiên nguồn lực, tập trung thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT).

3. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non (GDMN), đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

4. Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ và yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN.

5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non theo hướng tăng cường phân cấp quản lý. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

>> Đính kèm/: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015

 

Chương trình tuyển sinh mới:

– Tuyển sinh trung cấp mầm non

– Tuyển sinh trung cấp tiểu học

Nhiệm vụ của chương trình Giáo dục mầm non 2014-2015
Đánh giá

Bình luận bằng Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here